พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานกิจกรรมยุวกาชาด ดำเนินกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม