เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดติดตามนักเรียนทุน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ติดตาม นางสาวโชติมา แพงศรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีนายสุนัย คำสิทธิ์ หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา และนายสำรวย หนูเถื่อน ครูที่ปรึกษา
ร่วมติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน