ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง สรรหาประธานและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อประสานความร่วมมือกับโรงเรียน
ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม