ประเมินพื้นที่อำเภอทัพทัน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและ
เก็บคะแนนการประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมอำเภอทัพทัน ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสุนันทา โลหะการก และ
นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล นำนักเรียนร่วมการประกวด