กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนส่งเสริมตามหลักประชาธิปไตย ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน โรงเรียนร่องตาทีวิทยาได้จัดกิจกรรมลือกตั้งสภานักเรียนส่งเสริมตามหลักประชาธิปไตย ของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย