โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน “ ฟุตบอลประเพณี ต่อต้านยาเสพติด สดุดีวีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) “ เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ต่อต้านยาเสพติด สดุดีวีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันอสัญกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนในเครือ
บดินเดชา จำนวน 6 ทีม ทีมโรงเรียนคู่พัฒนา 1 ทีม (โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์) โรงเรียนเครือข่าย
1 ทีม (โรงเรียนสาครพิทยาคม)และร่วมคลินิกฟุตบอล โดย สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)