วันสถาปนาลูกเสือ – วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน