กิจกรรมงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ด้วยงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้กำหนดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจาปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งปวง ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคทางเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อในสถานศึกษา อาศัยอานาจตามความมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้กาหนดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนร่องตาทีวิทยาและลานคอนกรีตของโรงเรียน