การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565

ตามที่ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป กําหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายประจําปียื่นคําร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2565 ความแจ้งแล้วนั้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ประสงค์ขอย้ายไปสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ส่งคําร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา (เอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5,6 และ 7) ส่งถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2565 (ประทับตรารับเป็นสําคัญ หากพ้นกําหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย)

อนึ่ง ให้ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายควรคํานึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์ขอย้ายไปสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดํารงตําแหน่งได้เพียงจังหวัดเดียว

2. เอกสารหลักฐานประกอบคําร้องขอย้าย ให้ผู้ยื่นคําร้องขอย้ายลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย
ตนเองทุกแผ่น หากไม่ลงนามรับรองข้อมูลจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนนในข้อนั้น และให้ถือว่าไม่มีการส่งเอกสาร
มาเพื่อประกอบการพิจารณา (ยกเว้น สําเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)

3. กําหนดระยะเวลายื่นคําร้องขอย้าย วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 หากพ้นกําหนดไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม หรือแก้ไขเอกสารข้อมูลรายละเอียดการขอย้ายใดๆ ทั้งสิ้น

4. กรณีได้รับการพิจารณาย้ายแล้ว (ผ่านความเห็นชอบ อกศจ. และอนุมัติ กศจ.) จะไม่อนุญาตให้ระงับการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด

5. สําหรับผู้ที่ประสงค์จะขอย้ายไปสถานศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา โปรดพิจารณารายละเอียด
ประกาศรับย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางนั้นเป็นสําคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร