อบรมการจัดการเรียนรู้ IS

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  คณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมที่ได้รับมอบหมายในการเรียนการสอน IS
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาครู เรื่องการจัดการเรียนรู้ IS สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุมศุภรัตน์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยมี ดร.อัคคณัฐ อัยรา ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม