1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา (6 กรกฎาคม 2565)

“…เมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว ก็เห็นควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง…” (ความตอนหนึ่งจากพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่าสำหรับเด็กชาย หรือ ‘ลูกเสือ’ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กชายทุกคนได้จดจำหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

1. ความจงรักภักดีต่อผู้ทรงดำรงรัฐสีมาอาณาจักร โดยต้องตามนิติธรรมประเพณี
2. ความรักชาติบ้านเมือง และนับถือพระศาสนา
3. ความสามัคคีในคณะ และไม่ทำลายซึ่งกันและกัน