การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysic) ด้านการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยาท ได้มอบหมายให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานการขับเคลื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ด้านการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี และขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นางสาวสุภาพันธ์ุ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม และ ได้รับเกียรติจากนายสมนึก โพธิวัลย์ อดีตผ้ทรงคุณวุฒิ อกศจ.การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้