โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา เป็น วันสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระสงฆ์อธิฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน หรือ ระยะเวลา 3 เดือน โดยจะไม่ไปพักค้างแรมที่อื่น ตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษาวันเข้าพรรษา 2565 ตรงกับวัน ที่ 14 กรกฎาคม 2565 ตรงกับวัน แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติประเพณีสืบทอดการ ถวายเทียนพรรษา และ ถวายผ้าอาบน้ำฝน มาเป็นเวลายาวนาน

วันเข้าพรรษา เป็นประเพณีที่ชาวพุทธควรสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมไว้ให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ที่จะทำความดี เข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญระลึกถึงคุณบิดา มารดา ที่ล่วงลับไปแล้ว วันเข้าพรรษา เป็นจุดกำเนิดประเพณีสำคัญขึ้นอีก 2 ประเพณี นั่นก็คือ 1. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2. ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท