วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ หัวหน้างานส่งเสริมวันสำคัญ จัดกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และตัวแทนครู นักเรียน
นำเทียนพรรษาไปถวายวัดตลุกดู่ เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา