ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และตัวแทนครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 นำโดย  นายวีระ  รัศมี  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
ณ  ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม