การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

วันที่17 กรกฎาคม 2565 ท่านผอ.ธนกฤต นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ สพม.อนชน

ออกแบบโดย dsite.in.th