โรงเรียนสาครพิทยาคมเตรียมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านการศึกษา”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอขอบคุณ นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และนางสาวพิกุล แย้มเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์  ที่ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านการศึกษา”