โรงเรียนสาครพิทยาคม  รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีนิเทศอาสา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ และนางสาวเพ็ญจรัส  สิงห์ทอง เข้านิเทศความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณธรรมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โรงเรียนสาครพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต่อไป