โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา จาก คณะกรรมการฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จาก คณะกรรมการฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นำโดย นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ นายวิเชียร  แก่นไร   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็น ศรร. นางหัทยา  เข็มเพ็ชร ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา นางพชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง ศธ.  นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง ศธ. นายกอบชัย  ชิงชัย พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ศธภ.1 เลขานุการ
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายทุกองค์คณะของโรงเรียน ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการฯ อีกทั้งร่วมจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน ทางโรงเรียนสาครพิทยาคมขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้