อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 นางสุนันทา โลหะการก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)
นำนักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล

ตามโครงการอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด
และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และชมรมอาสายุวกาชาด
จังหวัดอุทัยธานี นำโดย ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ณ ห้องประชุมเสมากูล
นุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี