ประกาศผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
เรื่อง ผลการคัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอน
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565