โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยมีนางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเน้นกระบวนการ Active learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน และเกิดการอยากเรียนรู้ตลอดเวลา และมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ