ค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสาธิต ร้อยแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูโรงเรียน
ตลุกดู่วิทยาคม  จัดค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี