Shop  Share  Show & Knowledge

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวปราวีณา ยอดเพ็ชร นายอดิศร ปั้นพระ นางสาวปราณี
จันทฤกษ์ นางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล และตัวแทนนักเรียน ร่วมนิทรรศการแสดงผลงาน โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จัดทำโครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565  เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านต่างๆ ในรูปแบบการนำเสนอผลงาน การสาธิต การจำหน่าย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี