วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสุภัทรา หนูเถื่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครู
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  
และนางสุนันทา โลหะการก หัวหน้างานชมรม To Be Number One จัดมอบรางวัลการประกวด
TO BE NUMBER ONE IDOL เยาวชนต้นแบบ เก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี