อบรมลูกเสือวิสามัญ

วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี และสโมสร
ลูกเสือห้วยขาแข้งอุทัยธานี  จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตร
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับลูกเสือวิสามัญ โดยมีนายธีรพร โพธิ
และนายชลาวัฒน์ ชลมาก ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นวิทยากรและนำนักเรียนเข้ารับ
การอบรม ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี