การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ จ.ชัยนาท พร้อมด้วยนายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท วิทยากรการประชุมฯโดยท่าน ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นายธงชัย ศรีทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้เข้าร่วมประชุม ทั้ง 34 โรงเรียน