วิทยากรอบรมอาสายุวกาชาด

วันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางสุนันทา โลหะการก หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยุวกาชาด)
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักพื้นฐานยุวกาชาดให้กับอาสายุวกาชาด
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา จำนวน 120 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี และ ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม