อบรม PA

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance
Agreement : PA) ให้กับคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและคณะครูจากโรงเรียนใกล้เคียง 12  โรงเรียน
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี  
โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร

ออกแบบโดย dsite.in.th