อบรมเรื่องพิษภัยของยาเสพติด

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางสุนันทา โลหะการก หัวหน้าชมรม TO BE NUMBER ONE นายจำรัส อิสภาโร
หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดและพัฒนาสมาชิกชมรม
TO BE NUMBER ONE ให้กับนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ณ ห้องเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่
วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี วิทยากรจากสาธาณสุขอำเภอทัพทัน  อนามัยเขาปฐวี  
สถานีตำรวจตำบลตลุกดู่  โดยมี นายชรินทร์ ไชยะ ปลัด อบจ.อุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม