นักเรียนแข่งคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสาธิต  ร้อยแก้ว  และนางสาวปราณี  จันทฤกษ์  ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ  ครั้งที่ 7  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์