วันเฉลิมพระชนมพรรษา  90  พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม  2565  2565 นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ หัวหน้างานส่งเสริมวันสำคัญ 
และคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90  พรรษา  12 สิงหาคม  2565  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี