โรงเรียนสาครพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565