โรงเรียนสาครพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565