นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับรางวัลระดับดีเด่นกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “มัคคุเทศก์นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพภาคที่ 3”