นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT ลงพื้นที่ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม เพื่อนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท