โรงเรียนสาครพิทยาคมร่วมจัดบูธ นิทรรศการ และพิธีมอบโล่รางวัล โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ร่วมจัดบูธ นิทรรศการ และพิธีมอบโล่รางวัล โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center: ECI Center) งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี