โรงเรียนสาครพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท การแข่งขันประกอบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์