โรงเรียนสาครพิทยาคมแสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  พร้อมทุนการศึกษา 2,500 บาท การแข่งขันทักษะการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์