โรงเรียนสาครพิทยาคม “ร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ”