โรงเรียนสาครพิทยาคม “แข่งขันหุ่นยนต์”  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ครบรอบ 100 ปี  แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์