โรงเรียนสาครพิทยาคมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ควายไทย”  ในโครงการครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ภายใต้แนวคิด “๑ ศตวรรษ อภิวัฒน์การเรียนรู้สังคมท้องถิ่นไทย”