โครงการแก้ไขปัญห้าผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี
โดยการอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฝึกทักษะการประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพ จิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมกายตนเอง ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th