การศึกษานอกสถานศึกษา เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และ ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น