โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา