นายลัญฉกร ชัยอัครกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวแทนครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับการนิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอน จากนายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และนางสาวสาลินี โฮมแพน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท