โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”