โรงเรียนสาครพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียน

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  “การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”โครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา