การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งโพวิทยา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งโพวิทยา

ผู้วิจัย นางสาวสุภาพร ธะนะแสง

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2563