นิเทศลูกเสือ-ยุวกาชาด

วันที่ 17 สิงหาคม  2565  2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนิเทศ  ติดตาม  การจัดกิจกรรมลูกเสือ
และยุวกาชาด ในสถานศึกษาโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  ประจำปี 2565 ณ  ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี